ΠΛΑΤΩΝΑΣ : «Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική, είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου»
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Απόφαση του Συµβουλίου για υπερβολικό έλλειµµα της Ελληνικής οικονοµίας

Στις 27/04/2009 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Συµβουλίου, αναφορικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα (2009/415/ΕΚ).
Κυβέρνηση Καραμανλή | 

Στις 27/04/2009 δηµοσιεύθηκε η απόφαση του Συµβουλίου, αναφορικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα (2009/415/ΕΚ).

Σύµφωνα µε το άρθρο 104 της συνθήκης, τα κράτη µέλη υποχρεούνται να αποφεύγουν τα υπερβολικά δηµοσιονοµικά ελλείµµατα.

Το σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης εξειδικεύει τους όρους προκειµένου να επικρατήσουν υγιείς οικονοµικές συνθήκες στα δηµόσια οικονοµικά των κρατών µελών. Μέσω των υγιών δηµόσιων οικονοµικών θα ενισχυθούν οι προϋποθέσεις για τη σταθερότητα των τιµών και την ισχυρή διατηρήσιµη ανάπτυξη, οι οποίες ευνοούν τη δηµιουργία απασχόλησης.

Η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος (ΔΥΕ), δυνάµει του άρθρου 104 της συνθήκης, όπως διευκρινίζεται από τον κανονισµό 1467/97, για την επιτάχυνση και τη διασαφήνιση της εφαρµογής της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος (που αποτελεί µέρος του συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης), προβλέπει τη λήψη απόφασης για την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος. Το Πρωτόκολλο για τη διαδικασία του υπερβολικού ελλείµµατος που προσαρτάται στη συνθήκη περιλαµβάνει περαιτέρω διατάξεις για την εφαρµογή της διαδικασίας υπερβολικού ελλείµµατος. Ο κανονισµός 3605/93/ΕΚ του Συµβουλίου καθορίζει λεπτοµερείς κανόνες και ορισµούς για την εφαρµογή των διατάξεων του εν λόγω Πρωτοκόλλου.

Η µεταρρύθµιση του συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης επεδίωκε την ενίσχυση της αποτελεσµατικότητάς του και των οικονοµικών του ερεισµάτων, καθώς επίσης και τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης διατηρησιµότητας των δηµόσιων οικονοµικών. Απέβλεπε να διασφαλίσει ιδίως ότι το οικονοµικό και δηµοσιονοµικό υπόβαθρο λαµβάνεται πλήρως υπόψη σε όλα τα στάδια της ΔΥΕ. Κατ' αυτό τον τρόπο, το σύµφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης παρέχει το πλαίσιο στήριξης των κυβερνητικών πολιτικών για την άµεση επιστροφή σε υγιείς δηµοσιονοµικές θέσεις λαµβάνοντας υπόψη την οικονοµική κατάσταση.

Το άρθρο 104 παράγραφος 5 της συνθήκης ορίζει ότι εάν η Επιτροπή κρίνει ότι υπάρχει ή ότι µπορεί να εµφανισθεί υπερβολικό έλλειµµα σε ένα κράτος µέλος, τότε απευθύνει γνώµη προς το Συµβούλιο. Με γνώµονα την έκθεση αυτή, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 3 και λαµβάνοντας υπόψη τη γνώµη της Οικονοµικής και Δηµοσιονοµικής Επιτροπής, η Επιτροπή κατέληξε στο συµπέρασµα ότι στην Ελλάδα υπάρχει υπερβολικό έλλειµµα. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή απηύθυνε γνώµη προς το Συµβούλιο σχετικά µε την Ελλάδα στις 24/04/2009.

Το άρθρο 104 παράγραφος 6 της συνθήκης ορίζει ότι το Συµβούλιο θα πρέπει να λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που ενδέχεται να υποβάλει το οικείο κράτος µέλος πριν να αποφασίσει, µετά από συνολική εκτίµηση, αν υφίσταται υπερβολικό έλλειµµα. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η συνολική αυτή εκτίµηση οδηγεί στα εξής συµπεράσµατα.

Το έλλειµµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα στην Ελλάδα ανήλθε στο 3,5 % του ΑΕΠ το 2007, υπερβαίνοντας την τιµή αναφοράς του 3 % του ΑΕΠ. Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009, το έλλειµµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εξαιρουµένων των εκτάκτων εσόδων, υπολογίζεται στο 3,6 % του ΑΕΠ το 2008 (ή 3,4 % του ΑΕΠ συµπεριλαµβανοµένων των εκτάκτων εσόδων). Η εκτίµηση αυτή βασίζεται σε ρυθµό αύξησης 2,9 % του πραγµατικού ΑΕΠ το 2008 και λαµβάνει υπόψη τις πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά µε την εφαρµογή του δηµοσιονοµικού νόµου του 2008. Όσον αφορά το 2009, οι ενδιάµεσες προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009 υπολογίζουν το έλλειµµα του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα, εξαιρουµένων των εκτάκτων εσόδων, στο 4,4 % του ΑΕΠ (3,7 % συµπεριλαµβανοµένων των εκτάκτων εσόδων) µε βάση πρόβλεψη αύξησης του πραγµατικού ΑΕΠ 0,2 % και συντηρητική εκτίµηση του δηµοσιονοµικού νόµου του 2009 που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο στις 21 Δεκεµβρίου. Υπό τη συνήθη παραδοχή της µη µεταβολής της ακολουθούµενης πολιτικής και υποθέτοντας ότι τα έκτακτα µέτρα θα διακοπούν, το έλλειµµα του 2010 υπολογίζεται στο 4,2 % του ΑΕΠ. Αυτό σηµαίνει ότι το κριτήριο του ελλείµµατος που ορίζει η συνθήκη δεν ικανοποιείται.

Το ακαθάριστο δηµόσιο χρέος ανήλθε στο 94,8 % του ΑΕΠ το 2007 και στο 94,6 % του ΑΕΠ το 2008, σαφώς υψηλότερο της τιµής αναφοράς του 60 % του ΑΕΠ που καθορίζει η συνθήκη. Σύµφωνα µε τις ενδιάµεσες προβλέψεις των υπηρεσιών της Επιτροπής του Ιανουαρίου 2009, ο δείκτης του δηµοσίου χρέους προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω στο 96,25 % το 2009 και στο 98,5 % του ΑΕΠ το 2010. Τα τρέχοντα επίπεδα του ελλείµµατος και οι εκτιµήσεις µεσοπρόθεσµης ανάπτυξης δεν συνάδουν µε τη µείωση του δείκτη του χρέους σε επίπεδο κάτω του 60 % του ΑΕΠ. Ο δείκτης του χρέους δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι µειώνεται επαρκώς και ότι πλησιάζει την τιµή αναφοράς µε ικανοποιητικό ρυθµό κατά την έννοια της συνθήκης και του συµφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης.

Σύµφωνα µε το άρθρο 2 παράγραφος 4 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 1467/97, οι «σχετικοί παράγοντες» µπορούν να ληφθούν υπόψη στη διαδικασία που οδηγεί στη λήψη απόφασης σχετικά µε την ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 6, µόνον εφόσον ικανοποιείται πλήρως η διπλή προϋπόθεση - δηλαδή ότι το έλλειµµα παραµένει κοντά στην τιµή αναφοράς και η υπέρβαση της τιµής αναφοράς είναι προσωρινή. Στην περίπτωση της Ελλάδας, η διπλή αυτή προϋπόθεση δεν πληρούται. Κατά συνέπεια, οι σχετικοί παράγοντες δεν λαµβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία που οδηγεί στη λήψη της εν λόγω απόφασης. Από τη συνολική εκτίµηση, των παραµέτρων και των οικονοµικών στοιχείων προκύπτει, σύµφωνα µε την κρίση του Συµβουλίου, η ύπαρξη υπερβολικού ελλείµµατος στην Ελλάδα.

#Κυβέρνηση Καραμανλή #Νέα Δημοκρατία
ΔΙΑΔΩΣΕΤΟ
ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑτος

Archi Damos

ΚΙΝΗΜΑτίας : «Εις υγείαν των πρώην ΚΚΕδων που μαθήτευσαν στο ΠΑΣΟΚ και σήμερα παίρνουν το πτυχίο τους στα θρανία του ΣΥΡΙΖΑ με δάσκαλο τον Καμμένο Πάνο».

ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ στο DISQUS, ΤΣΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ!: