ΠΛΑΤΩΝΑΣ : «Μια από τις τιμωρίες που δεν καταδέχεσαι να ασχοληθείς με την πολιτική, είναι ότι καταλήγεις να σε κυβερνούν οι κατώτεροί σου»
ΠΛΟΗΓΗΣΗ

28η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 - Τι είπον φίλοι και εχθροί διά τον αγώνα της Ελλάδος

Από το ομώνυμο βιβλίο του Θεοδώρου Δρ. Βουδικλάρη, Ταγματάρχου Πυροβολικού, πολεμιστού της Αλβανίας, Αθήναι τη 28 Οκτωβρίου 1945
Από το ομώνυμο βιβλίο του Θεοδώρου Δρ. Βουδικλάρη, Ταγματάρχου Πυροβολικού, πολεμιστού της Αλβανίας, Αθήναι τη 28 Οκτωβρίου 1945. 

Πιστή αντιγραφή από το πρωτότυπο βιβλίο του Tαγματάρχου Πυροβολικού και πολεμιστού της Αλβανίας, Θεοδώρου Δρακούλη Βουδικλάρη, θείου μου, αδελφού της μητέρας μου.

Διά την αντιγραφήν, Δ. Αλευρομάγειρος, Αντιστράτηγος ε.α. Επίτιμος Γενικός Επιθεωρητής Στρατού |  Αθήνα, Οκτώβριος 2008.

1. «...Εάν η αντίστασις της Ελλάδος εξησφάλισεν πέντε πολύτιμους εβδομάδας υπέρ της Ρωσίας, εξησφάλισε και εξ μήνας ανεκτιμήτου αξίας δια την παραγωγικήν προσπάθειαν της Μεγάλης Βρεττανίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ανεξαρτήτως έτι της ηθικής εντυπώσεως την οποίαν επροξένησεν εις την Αμερικανικήν κοινήν γνώμην ο ένθεος υπέρ Ελευθερίας Αγών της Ελλάδος. ...Η πέννα αυτή, της οποίας η μελάνη τόσος φοράς εξηράνθη δια να ανεύρη τας καταλλήλους λέξεις και να διατυπώση το οφειλόμενον χρέος προς εν μικρόν Έθνος Ηρώων, ας αφιερώση και μίαν ή δυο φράσεις δια να ευχηθή την εκπλήρωσιν ενός ονείρου, όταν θα έχη κοπάση πλέον ο ορυμαγδός του πολέμου. Εις μιαν κορυφήν της Πίνδου ας υψωθή ένας τεράστιος Ναός Δωρικού ρυθμού, ο οποίος να είναι ανοικτός εις τους τέσσαρας ανέμους και η στέγη του οποίου θα καλύψη τα οστά του αγνώστου Έλληνος πολεμιστού που αφήκε την υστάτη του πνοήν εις τας χιόνας της Αλβανίας, μαχόμενος διά την ανθρωπίνην Ελευθερίαν και διά την ακεραιότητα της ιδίας του Πατρίδος. Η αύρα των γύρω του Ναού ορέων ας συγκεντρώνη πάντοτε, εις μίαν ατελείωτον παρέλασιν ολόκληρον την θεωρίαν των απανταχού Ηρώων των Αεροπόρων και των Ναυτών της Αγγλίας και της Αμερικής, των Πυροβολητών της Μάλτας, των Διδασκάλων της Κίνας, των Σκώτων που έπεσαν εις το Τομπρούκ και την Σιγκαπούρην, των Πολωνών ναυτών, των Ρώσων προασπιστών της Σεβαστουπόλεως και του Στάλινγκραντ, των ελευθέρων Γάλλων , Τσέχων, Ολλανδών, Βέλγων, Νορβηγών, των ανδρών της Γιουγκοσλαυίας οι οποίοι εις μιαν υπερτάτην προσπάθειαν διέσωσαν την χώραν των από το επονείδιστον άγος. Και εις την κεφαλήν της παρατάξεως αυτής ας τεθή ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝ ΠΟΛΕΜΙΣΤΗΣ , το γηραιότερον εν Ευρώπη τέκνον της Θεάς Ελευθερίας του οποίου η κραυγή «ΑΕΡΑ» θα αντηχή πάντοτε υπεράνω των θαλασσών και των ορέων...»
[Από το βιβλίον «Άνεμος Ελευθερίας» του Άγγλου ιστορικού συγγραφέως Κόμπτον Μακένζυ, εκδοθέντος εν Λονδίνω το έτος 1942.]

2. «...Η Ιταλία επενέβη αδικαιολογήτως κατά της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Λαός προσείλκυσε τον θαυμασμόν του Βρεττανικού Λαού δια το θάρρος του. Η Ελλάς και η Αγγλία αίτινες μάχονται κατά κοινού εχθρού θα καρπωθούν των καρπών της Νίκης.»
[Τηλεγράφημα του κ.Τσώρτσιλ προς τον πρωθυπουργόν Μεταξάν την 28 Οκτωβρίου 1940.]

3. «...Η Μάχη της Πίνδου ήλλαξεν τον ρουν της Ιστορίας.»
[Στρατηγός Σματς, Πρόεδρος Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως.]

4. «...Αν άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν Ήρωες, τώρα θα λέγωμεν ότι οι Ήρωες μάχονται σαν Έλληνες.»
[Ραδιοφωνικός Σταθμός Λονδίνου 28/10/1942.]

5. «...Η Ελλάς δεν κατέπληξε μόνον τον κόσμον με τα ηρωικά της κατορθώματα, αλλ' υψούται ως σύμβολον ενός κόσμου ανορθωμένου διά να απωθήσει με την ισχύν του δικαίου του την θύελλαν της καταστροφής.»
[Αμερικανός Γερουσιαστής Μπρίτσες εις Αμερικ. Κοινοβούλιον τον Μάρτιον του 1941.]

6. «...Κατά την στιγμήν ταύτην του κινδύνου τονίζω τα εξής προς το ηρωικόν Ελληνικόν Έθνος και τον Βασιλέα του εξάδελφόν μου Γεώργιον: Θα αγωνισθώμεν κατά του κοινού εχθρού, θα δημιουργηθούν δοκιμασίαι, αλλά θα παλαίσωμεν με την σταθεράν πεποίθησιν ότι η τελική Νίκη θα εξασφαλισθή διά της ολοέν εντεινομένης ισχύος των Ελευθέρων Λαών.»
[Τηλεγράφημα του Βασιλέως της Αγγλίας προς τον Βασιλέα μας Γεώργιον τον Β' την 28/10/1940.]

7. «...Και όταν θα γραφή η Ιστορία του πολέμου τούτου θα αποδειχθή ότι ο αξιοθαύμαστος αγών της Ελλάδος υπήρξεν μια από τας καμπάς του πολέμου.»
[Λόγοι του Βασιλέως της Αγγλίας Γεωργίου VI κατά τον Μάιον 1944.]

8. «...Την 28ην Οκτωβρίου 1940 παρεσχέθη εις την Ελλάδα προθεσμία τριών ωρών και όχι τριών ημερών ή τριών εβδομάδων. Και τρία όμως χρόνια προθεσμία αν είχε δοθεί η απάντησης θα ήτο η ιδία: ΟΧΙ.»
[Λόγοι του Φραγκλίνου Ρούσβελτ την 10/6/1943.]

9. «....Καθ' ην στιγμήν η κοιτίς του ευγενεστέρου πολιτισμού που εγνώρισεν η Ανθρωπότης, η Χώρα εις την οποίαν οφείλομεν ό,τι κάμνει την ζωήν ανωτέραν και ωραιοτέραν, υφίσταται τοιαύτην άδικον επίθεσιν, η θέσις όλων των αληθινών ανθρώπων είναι παρά το πλευρόν της και υποχρέωσίς των είναι να της παράσχουν κάθε βοήθειαν.»
[Τηλεγράφημα Πρωθυπουργού Καναδά κ. Μακενζι Κιγκ προς Μεταξάν την 28/10/1940.]

10. «...Ελέχθη εις Αθήνας προ 2300 ετών ότι το μυστήριον της επιτυχίας είναι η Ελευθερία και το μυστήριον της Ελευθερίας είναι η Ανδρεία. Οι Έλληνες δίδουν νέαν ζωήν εις την Μεγάλην αυτήν παράδοσιν.»
[Λόγοι του Υπουργού Εξωτερικών Αγγλίας κ.Άντονυ Ήντεν την 5ην Μαρτίου 1941.]

11. «...Η απόρριψις του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχειαν των Θερμοπυλών και του Μαραθώνος»
[«Νέα Χρονικά» Λονδίνου την 2/11/1940.]

12. «...Αι μάχαι της Πίνδου και της Κορυτσάς απέδειξαν πρώται εις τους αμφιβάλλοντας και απογοητευμένους ουδετέρους ότι η ανδρεία και η ικανότης θα ηδύναντο να υπερισχύσωσι των υλικών μέσων και να νικήσωσι μηχανοκινήτους εχθρούς.»
[«Τάιμς» Λονδίνου 31/1/1941.]

13. «...Σήμερον εις το Λονδίνον και εις όλον τον κόσμον όλοι σκέπτονται την Ελλάδα . Όλοι ενθυμούνται με ποίον τρόπον η μικρά Ελλάς αντιμετώπισε τότε την άναδρον επίθεσιν του εχθρού όταν όλα τα Έθνη υπέκυπτον το εν μετά το άλλο εις την βίαν του Άξονος.»
[Νόελ Μπαίκερ Άγγλος Υφυπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας την 25/10/1942].

14. «...Διά της αποφασιστικής και λαμπράς αντιστάσεως ο ηρωικός αυτός Λαός της Ελλάδος ανέτρεψε δια παντός τον υπνωτιστικόν εκείνον μύθον του αηττήτου του Άξονος. Με το κατόρθωμά του αυτό έδωσεν εις μιαν σκοτεινήν ώραν νέον θάρρος, νέαν αποφασιστικότητα, νεαν ελπίδα εις τας ψυχάς και το πνεύμα των ανθρώπων.»
[Λόγοι Σώμνερ Ουέλ Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής την 28/10/1942.]

15. «...Επολεμήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί εναντίον Μεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αλλοιώς διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαμεν χρόνον διά να αμυνθώμεν. Ως Ρώσοι και ως άνθρωποι θα σας ευγνωμονούμεν»
[Ραδιοφωνικός Σταθμός Μόσχας την 27 Απριλίου 1942.]

16. «...Είναι μεγάλον πράγμα σήμερον στην Αγγλία το να είναι κανείς Έλλην. Ουδέποτε άλλοτε ευρέθησαν εις τόσον υψηλόν επίπεδον το Ελληνικόν γόητρον και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα. Ο Αγγλικός Λαός ελησμόνησε σχεδόν την μάχην της Αγγλίας και δεν ομιλεί παρά διά την Ελλάδα και πάντοτε διά την Ελλάδα.»
[Δελτίον Ρώυτερ κατά το 1941.]

17. «...Κατά το 1940 εσημειώθη εν γεγονός το οποίον θα διατρανώνη αιωνίως ότι: Η Βία δεν αρκεί διά να καταπνίξει τον πόθον και την αφοσίωσιν του ανθρώπου προς την Ελευθερίαν, και ακόμη κάτι περισσότερον: Την προσπάθειαν του ανθρώπου να θυσιάση την ζωήν του διά να ζήση η Ελευθερία αυτή. Η Ιστορία θα κηρύξη ως ημερομηνίαν του γεγονότος αυτού την 28ην Οκτωβριου 1940.»
[Λόγοι του Προέδρου Ρούσβελτ κατά το 1942.]

18. «...Ο Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ εξέφρασεν ήδη ό,τι αισθάνεται ολόκληρος ο Βρετανικός Λαός διά την άτιμον επίθεσιν εναντίον του μικρού αλλά περιφήμου και αθανάτου Ελληνικού Έθνους.»
[«Trutli» Λονδίνου 8/11/1940.]

19. «...Ο Κόσμος χρειάζεται τους Έλληνάς του. Δι' αυτούς που κέρδισαν τον Αλβανικόν Αγώνα δεν μπορεί να σταθή κανένα όριο σε όσα ο κόσμος θα περιμένη απ αυτούς στο μέλλον.»
[Από το βιβλίον «The Modern Greeks» του Άγγλου συγγραφέως Α. R. Burn, τυπωθέν το 1943.]

20. «...Ο μικρόσωμος αλλά μαχητικός Ελληνικός Στρατός είναι κάτι που αξίζει να το δει κανείς και που θα το θυμάται πάντα...Είναι επικίνδυνο να περιφρονή κανείς στρατιώτες σαν τους Έλληνας.»
[Λόγοι του Laland Strowe Αμερικανού πολεμικού ανταποκριτού στο Αλβανικό μέτωπο της εφημερίδος «Chicago Daily News».]

21. «...Εξορκίζομεν τους Έλληνας να πιστεύσουν ότι οι απόγονοι του Βίκτωρος Ουγκώ, του Φαβιέρου, του Σατωβριάνδου, του Μαιζώνος, όλοι οι αληθινοί Γάλλοι είναι σήμερον παρά το πλευρόν της Μικράς Ελλάδος η οποία παρέχει και εις τα άλλα μεγαλύτερα Έθνη υπέροχον παράδειγμα. Αν σήμερον δειναί περιστάσεις εμποδίζουν τους Γάλλους να εκδηλώσουν τα πραγματικά των αισθήματα, η ψυχή των είναι μαζί με την λατρευτήν Ελλάδα η οποία θα προέλθη από τον αγώνα αυτόν μεγαλύτερη και ενδοξοτέρα παρά ποτέ.»
[Ελεύθερος Γαλλικός Ραδιοφωνικός Σταθμός της Μπραζαβίλ (Γαλλική Ισημερινή Αφρική) κατά το 1941.]

22. « ..Η αντίστασις των Ελλήνων στρατιωτών –το διαπιστώνω ενταύθα χάριν της Ιστορικής αληθείας– ήτο εξαιρετικώς γενναία. ...Χάριν της Ιστορικής όμως Δικαιοσύνης είμαι υποχρεωμένος να διαπιστώσω ότι εκ των αντιπάλων οιτινες μάς αντιμετώπισαν ο Έλλην στρατιώτης επολέμησε με παράτολμον θάρρος και υψίστην περιφρόνησιν προς τον θάνατον, εσυνθηκολόγει τότε μόνον όταν πάσα περαιτέρω αντίστασις απέβαινε αδύνατος και απολύτως ματαία. ...Όσον αφορά τα Ελληνικά Στρατεύματα Μακεδονίας και Ηπείρου πρέπει να λεχθή ότι υπεχρεώθησαν να συνθηκολογήσουν όταν χάρις εις τας Γερμανικός επιχειρήσεις εκυκλώθησαν ταύτα τελείως. Οι Έλληνες αιχμάλωτοι αφέθησαν ελεύθεροι λόγω της γενικώς ανδρείας στάσεως των στρατιωτών αυτών. ...Ο Ελληνικός Λαός ηγωνίσθη τόσον γενναίως ώστε και αυτοί οι εχθροί του ακόμη δεν δύνανται να αρνηθούν την προς αυτόν εκτίμησιν.»
[Λόγος του Χίτλερ την 4/5/1941.]

23. «...Ο πόλεμος αυτός παρουσίασεν ιδιαιτέρας εκπλήξεις. Η κατάρρευσις της Γαλλίας ήτο μεγάλη εκπληξις. Η αντίσταση της Ρωσίας ήτο επίσης εκπληξις. Ο Αγών όμως της μικράς Ελλάδος θα μείνη η μεγίστη των πολέμων εκπληξις.»
[Λόγοι Ανωτέρου Αξιωματικού του Γερμανικού Στρατού του Επιτελείου εις Λέσχην Φρουράς Αθηνών κατά μιαν διαλεξίν του περί στρατιωτικής πειθαρχίας κατά φθινόπωρον του 1943.]

24. «...Η Ελληνική περίπτωσις αποδεικνύει ότι η κρίσις περί των Στρατευμάτων δεν είναι ακλόνητος και ότι αι εκπλήξεις εάν δεν είναι συχναί είναι εν τούτοις δυναταί.»
[Λόγοι του Μουσολίνι εις τον λόγον του της 10ης Ιουνίου 1941 επί τη επετείω της εισόδου της Ιταλίας εις τον πόλεμον.]

25. «...Αι ψυχολογικαί συνέπειαι είναι δυσάρεσται καθ' όσον η Ελληνική κατάστασις βαρύνει πολύ και δυσμενώς επί διπλωματικών προπαρασκευών αίτινες ευρίσκονται εν πλήρη εξελίξει.. Η Βουλγαρία, η Ρωσία, η Γιουγκοσλαυία και αυτή η Γαλλία ενισχύθησαν αισθητώς εις ό,τι αφορά το ότι η τελευταία λέξις του πολέμου αυτού δεν ελέχθη ακόμη... Αι στρατιωτικαί συνέπειαι είναι λίαν σοβαραί.»
[Ευρεία περίληψις παραγράφων επιστολής του Χίτλερ προς τον Μουσολίνι από 20/11/1940.]

26. «...Συνεπεία των εξελίξεων εν Ελλάδι, Αλβανία και Βορείω Αφρική μελετώ πραγματικώς αποτελεσματικά αντίμετρα άτινα θα ηδύναντο να ληφθώσι παρ' εμού... Απαιτείται μόνον Ντούτσε να σταθεροποιήσετε το εν Αλβανία μέτωπόν σας εις τρόπον ώστε να συγκρατήσετε τουλάχιστον τας κυρίας Ελληνικάς και Αγγλοελληνικάς δυνάμεις.»
[Επιστολή Χίτλερ προς Μουσολίνι 31 / 12/ 1940.]

27. «...Ήδη ετοιμάζω τριάντα Μεραρχίας με τας οποίας θα κατακλύσω κυριολεκτικώς την Ελλάδα....Και εγώ επέρασα την μαύρην μου εβδομάδα, αλλά το χειρότερον παρήλθεν.»
[Από επιστολήν Μουσολίνι προς Χίτλερ 22/11/1940.]
«...Μετά χαράς λαμβάνω υποσημείωσιν ότι η κατάστασις εν Αλβανία παγιούται».
[Από επιστολήν Χίτλερ προς Μουσολίνι 5/12/1940.]

28. «...Η χώρα μας εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η Ανδρεία, δεν είναι δυνατόν ει μη με θαυμασμόν να παρακολουθεί τον αγώνα των Ελλήνων εις την Αλβανιαν, ο οποίος μας συγκινεί τόσον ώστε παραμερίζοντας προς στιγμήν παν άλλο αίσθημα αναφωνούμεν, Ζήτω η Ελλάς.»
[Ιαπωνικαί εφημερίδες κατά τον Δεκεμβριον του 1940.]

29. «...Η δύναμις του Άξονος δεν είναι τι το μυστηριώδες. Μια φούχτα Έλληνες της αφήρεσαν την λεοντήν...»
[Λόγοι Αξιωματικών των Ηνωμένων Εθνών [;] προς τους στρατιώτας των δια να τους εμψυχώνωσιν κατά το 1941-1943. [σ.σ. Ίσως εννοούσε ΗΠΑ.]]

30. «...Η Ελλάς έσωσεν την Μόσχαν και τον Καύκασον. Όταν φτάση η ώρα, αγνωμοσύνη απέναντι του Ελληνικού Λάου, θα ισοδυναμεί με προδοσίαν απέναντι ολοκλήρου της Ευρώπης.»
[Pierre Bourdin από Ραδιοφ. Σταθμό Λονδίνου 30/3/1942.]

31. «...Όλοι όσοι ήνωσαν την τύχη τους με την δική μας θα αποκατασταθούν...»
[Από λόγον του κ. Τσώρτσιλ εις την Βουλήν των Κοινοτήτων 18/6/1940.]

32. «...Στην Ιστορική στιγμή έδειξαν εγκαρτέρηση μα και μεγαλοψυχία, σπάνια σε όλους τους καιρούς και ιδιαίτερα σε πόλεμο, που γι' αυτήν την περίσταση ήταν ηρωική. Ο Ελληνικός Λαός με τη στάση του και με τη βοήθεια που έδωσε προς τους στρατιώτες μας, έδειξε πως δεν θεωρούσε την επιτυχία σαν μοναδικό κριτήριο της ζωής, ούτε τη νίκη σαν το μόνο δεσμό φιλίας.»
[Από το βιβλίο του A.W. Gomme.]
ΔΙΑΔΩΣΕΤΟ
ΣΥΝΘΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑτος

Archi Damos

ΚΙΝΗΜΑτίας : «Εις υγείαν των πρώην ΚΚΕδων που μαθήτευσαν στο ΠΑΣΟΚ και σήμερα παίρνουν το πτυχίο τους στα θρανία του ΣΥΡΙΖΑ με δάσκαλο τον Καμμένο Πάνο».

ΚΑΝΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ στο DISQUS, ΤΣΑΜΠΑ ΕΙΝΑΙ!:

0 ΣΧΟΛΙΑ:

«Σεβαστείτε για να σας σεβαστούν»

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.